Projekty Horizont 2020

Jak na projekty významného a bohatého evropského programu Horizont 2020? Jakým způsobem postupovat, když zvažujete účast a čerpání v tomto programu nebo se chcete zapojit do konsorcia? Je mnoho subjektů, které nabízejí informace a své služby, ale přitom minimum těch, kteří v Horizont 2020 reálné uspějí. Připravili jsme proto konzultační balíček, který vám pomůže uspořit velké množství vložené energie a financí.

Jak k Horizont 2020 přistupuje Pure Ventures? Přistupujeme k možnostem programu H2020 zcela racionálně. Společně s našimi partnery a vzorovými projekty jsme podrobně analyzovali veškeré možnosti využít Horizont 2020 pro subjekty v České republice. V rámci našich konzultačních služeb jsme připraveni veškeré zkušenosti sdílet s vámi. Náš tým konzultantů je připraven představit celou strukturu žádosti, analyzovat váš projekt, přiblížit možnosti výzev a připravit základní zaškolení směrem k náročnosti zpracování a účasti v projektu.

Základní konzultační služby k programu Horizont 2020

  • Základní analýza vašeho projektového záměru a praktické zaškolení do Horizont 2020.
  • Cílená analýza projektů orientovaná na dopravní projekty, smart energy, green economy.
  • Začlenění vašeho subjektu do projektu Horizont 2020 a nabídky účasti v konsorciu.
  • Vyhledání a komplexních rozbor výzev potenciálně určených k vašemu projektu.
  • Příprava, zpracování a podání projektů do kolových výzev tzv. SME Instrument.

SME Instrument - přímý dotační nástroj pro podporu malých a středních podniků

SME Instrument vidíme jako jeden z nejzajímavějších nástrojů pro podporu inovativních řešení a produktů, jenž vznikají v České republice. V této části můžeme nabídnout komplexní služby spojené s přípravou a podáním projektu.

SME Instrument je koncipován tak, aby zvýšil atraktivitu programu Horizont 2020 pro podnikatelskou sféru. Prostřednictvím tohoto dotačního nástroje je podnikům poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků, technologií a služeb. SME Instrument podporuje projekty, od jejich prvotní myšlenky až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh. Jde tedy o vynikající nástroj pro začínající podniky s vysokou mírou inovačního potenciálu a globálním zaměřením. Podpora v rámci tohoto instrumentu je rozdělena do třech fází.

I.fáze - Vypracování podnikatelského záměru založené na vysoké míře globální inovace.

II.fáze - Realizace aktivit, které mají vytvořit produkt nebo službu a posunout ke komerčnímu využití.

II.fáze - Využití finančních nástrojů H2020 a přístup k rizikovému kapitálu (již nejde o přímou podporu).

V tomto programu je možnost individuální účasti bez nutnosti vytvářet složitá mezinárodní výzkumné konsorcia. Podniky, které nemají dostatečnou výzkumnou kapacitu, mají možnost subkontraktovat provedení výzkumné činnosti u výzkumného ústavu, univerzity nebo jiné organizace. Sazba podpory financování projektů je 70%. Více informací vám poskytneme zde.

Základní informace o programu Horizont 2020

Program Horizont 2020 celým svým názvem "Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace" je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 - 2020. Program je vyhlášen přímo Evropskou komisí a koordinován přes národní kontaktní místa. Podporována ja také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy Evropské unie.

V Horizont 2020 je kladen důraz na vědeckou excelenci, na inovace, na účast malých a středních podniků, na společenský dopad a na spolupráci mezi týmy v rámci EU i mimo ni. Veškeré konkrétní parametry spolupracujích subjektů určují jednotlivá pravidla výzev.

Základním obsahem podpory z H2020 je 12 oblastí, z nichž každá je ukotvena v relevantní části programu a je předmětem samostatné výzvy. Mezi oblasti podpory tedy patří například: Personalizované zdravotnictví a péče; Zabezpečení potravin; Chytrá města; Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika; Energetická účinnost; Mobilita pro růst; Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin; Inovace v oblasti vody; Digitální bezpečnost a další.

Účast v programu H2020 je otevřena všem subjektům bez ohledu na jejich právní formu. V některých případech může výzva stanovit povinné zastoupení konkrétního typu subjektu v konsorciu. Zároveň je potřeba sledovat, zda účastník projektu splňuje kritéria pro proplácení nákladů dle dané výzvy. Pro naplnění cíle mezinárodní spolupráce jsou projekty ve většině oblastí H2020 předkládány několika subjekty z různých zemí EU, kteří vytvoří konsorcium.

Základní struktura - Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:

Vynikající věda
Evropská výzkumná rada
Budoucí a vznikající technologie
Akce Marie Sklodowska-Curie
Evropské výzkumné infrastruktury

Vedoucí postavení průmyslu
Průlomové a průmyslové technologie
Přístup k rizikovému financování
Inovace v malých a středních podnicích (SME Instrument)

Společenské výzvy
Zdraví, demografické změny a životní prostředí
Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
Zajištěná, čistá a účinná energie
Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
Ochrana klimatu, životního prostředí, účeinné využívání zdrojů a suroviny
Evropa v měnícím se světě - inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

Rozpočet programu Horizont 2020 dále pokrývá aktivity horizontální aktivity,

Evropského inovačního a technologického institutu (EIT); Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC); Šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility); činnosti v aktivitě Věda se společností a pro společnost (budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností); EURATOM - program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu. Rozpočet programu H2020 byl schválen ve výši 77,028 mld.euro (viz "Factsheet: Horizont 2020 budget").

Pure Ventures spolupracuje s národním koordinátorem programu Horizont 2020.