Zemědělství

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Zaměření: Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Tematické cíle

1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1)
3. Podpora malých a středních podniků (Priorita 2)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (Priorita 5)
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (Priorita 4)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (Priorita 5)
8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (Priorita 6)
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (Priorita 6)
10. Zkvalitnění systému vzdělávání (Priorita 2,3,4,5)

Podporované oblasti

Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
Priorita 2:Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařová- ní lesů
Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 

DOPORUČENÉ VÝZVY

Rok 2018 - 2020 Jarní kolo (zpravidla v termínu 4. 4. – 24. 4.)

• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - cílem operace jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

• 6.4.2 Podpora agroturistiky – výzva je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

• 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů - v rámci této operace budou podporovány investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).


OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OPR)

Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Zaměření: Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

Tematické cíle
3. Podpora malých a středních podniků ( PU 2, PU 5)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PU 2, PU 3)

Podporované oblasti
Priorita Unie 2:Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky
Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování 

Kompletní přehled a summary výzev poskytneme na vyžádání v našem dotačním katalogu.


KOMPLETNÍ KATALOG DOTAČNÍCH VÝZEV, jenž tvoří summary výzev z jednotlivých operačních programů, praktických příkladů k čerpání dotací, aktuální novinky ze světa dotací nebo investičních možností naleznete v naší klientské sekci. 

Přístup do Klientské sekce je zabezpečen a podmíněn uzavřením Dohody o utajení, tzn Non-disclosure agreement (dále jen “NDA”), kterou je možné si stáhnout z následujícího linku: stáhnout NDA. Scan podepsaného NDA nám prosím zašlete na emailovou adresu info@pureventures.cz.

Následně Vám pošleme link k provedení jednoduché registrace, kde po Vás bude systém žádat jméno a heslo. Prosím uveďte totožný subjekt, který je účastníkem NDA (může se jednat o fyzickou i právnickou osobu).

Jakmile dokončíte oba kroky, vyčkejte na autorizaci přístupu. Po provedené autorizaci, o které Vás budeme neprodleně informovat emailem, bude Vámi zadaný login a heslo trvale fungovat jako přístup do neveřejné nabídky služeb Pure Ventures, katalogu aktuálních výzev, informačního systému a praktických příkladů pro čerpání dotací v jednotlivých segmentech.

info@pureventures.cz