Výzkum a vývoj

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Zaměření
Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tematické cíle:
Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO 1)
Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 3)
Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2 a PO 3)

Podporované oblasti:
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Prioritní osa 4: Technická pomoc 

DOPORUČENÉ VÝZVY

• Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – velké projekty 02_18_061 – Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů. (leden/únor 2018 – červen 2018)

• ESF výzva pro VŠ II 02_18_056 – Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
(leden/únor 2018 – květen 2018)

Kompletní přehled výzev z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a jejich summary poskytneme na vyžádání v našem dotačním katalogu.


KOMPLETNÍ KATALOG DOTAČNÍCH VÝZEV, jenž tvoří summary výzev z jednotlivých operačních programů, praktických příkladů k čerpání dotací, aktuální novinky ze světa dotací nebo investičních možností naleznete v naší klientské sekci.

Přístup do Klientské sekce je zabezpečen a podmíněn uzavřením Dohody o utajení, tzn Non-disclosure agreement (dále jen “NDA”), kterou je možné si stáhnout z následujícího linku: stáhnout NDA. Scan podepsaného NDA nám prosím zašlete na emailovou adresu info@pureventures.cz.

Následně Vám pošleme link k provedení jednoduché registrace, kde po Vás bude systém žádat jméno a heslo. Prosím uveďte totožný subjekt, který je účastníkem NDA (může se jednat o fyzickou i právnickou osobu).

Jakmile dokončíte oba kroky, vyčkejte na autorizaci přístupu. Po provedené autorizaci, o které Vás budeme neprodleně informovat emailem, bude Vámi zadaný login a heslo trvale fungovat jako přístup do neveřejné nabídky služeb Pure Ventures, katalogu aktuálních výzev, informačního systému a praktických příkladů pro čerpání dotací v jednotlivých segmentech.

info@pureventures.cz