Podnikatelé

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Zaměření
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních pří- stupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Tematické cíle
1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
5. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)

Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Prioritní osa 3:Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Prioritní osa 5: Technická pomoc 

DOPORUČENÉ VÝZVY

• Technologie - Výzva VII - podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívání tak k rozvoji regionů.
Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

Příjem žádostí o podporu (12.2.2018 – 14.5.2018)

• Technologie – Výzva VI (pro začínající podniky) - podpora a zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Příjem žádostí o podporu (11. 12. 2017 - 12. 2. 2018)

• Marketing - Výzva III (individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích) - posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity:
a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály).

Příjem žádostí o podporu (19.1.2018 – 19.4.2018)

Inovace – Výzva VI (Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) - posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
• Vynálezů/patentů
• Ochranných známek
• Užitných vzorů
• Průmyslových vzorů

Příjem žádostí o podporu (3.1.2018 – 30.4.2018)

• Inovace – výzva IV (Inovační projekt) – posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

Podporované aktivity:
a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
d) Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Příjem žádostí o podporu (3.1.2018 - 30.4.2018)

• Potenciál – Výzva V - podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podporováno bude založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Příjem žádostí o podporu (10.1.2018 – 31.5.2018)

• Aplikace – Výzva VI – získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí o podporu (3.1.2018 – 30.4.2018)

• Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V - získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích a zapojení v oblasti komplementárních aktivit unijních programů s OPPIK v oblastech podporovaných JTI Clean Sky Joint Undertaking (CS 2 - www.cleansky.eu).

Příjem žádostí o podporu (18.12.2017 – 30.4.2018)

• Služby infrastruktury – Výzva IV – prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Příjem žádostí o podporu (5.1.2018 – 5.5.2018)

• Proof of Concept – Výzva I - podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

Příjem žádostí o podporu (3.1.2018 – 4.5.2018)

• Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II - podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 50,67 PJ (14,075 TWh) úspor v konečné spotřebě energie. Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

Příjem žádostí o podporu (2.1.2018 – 30.4.2018)

• Úspory energie – Výzva III – podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 50,67 PJ (14,075 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí o podporu (1.11.2017 – 30.4.2018)

Kompletní přehled a summary výzev poskytneme na vyžádání v našem dotačním katalogu.


KOMPLETNÍ KATALOG DOTAČNÍCH VÝZEV, jenž tvoří summary výzev z jednotlivých operačních programů, praktických příkladů k čerpání dotací, aktuální novinky ze světa dotací nebo investičních možností naleznete v naší klientské sekci. 

Přístup do Klientské sekce je zabezpečen a podmíněn uzavřením Dohody o utajení, tzn Non-disclosure agreement (dále jen “NDA”), kterou je možné si stáhnout z následujícího linku: stáhnout NDA. Scan podepsaného NDA nám prosím zašlete na emailovou adresu info@pureventures.cz.

Následně Vám pošleme link k provedení jednoduché registrace, kde po Vás bude systém žádat jméno a heslo. Prosím uveďte totožný subjekt, který je účastníkem NDA (může se jednat o fyzickou i právnickou osobu).

Jakmile dokončíte oba kroky, vyčkejte na autorizaci přístupu. Po provedené autorizaci, o které Vás budeme neprodleně informovat emailem, bude Vámi zadaný login a heslo trvale fungovat jako přístup do neveřejné nabídky služeb Pure Ventures, katalogu aktuálních výzev, informačního systému a praktických příkladů pro čerpání dotací v jednotlivých segmentech.

info@pureventures.cz