Dubai grants 2020

GRANTOVÁ PODPORA PRO DUBAJ EXPO 2020

Expo Live je speciálně vytvořený dotační program pro podporu a zapojení široké škály globálních inovací a účastníků Expo Dubai 2020. Cílem je podpořit projekty s významným inovačním potenciálem, jenž mohou být v různých fázích vývoje a zralosti projektu. Dotační program chce zapojit širokou škálu účastníků, rozvíjet a urychlit řešení v oblastech Příležitosti pro lidstvo, Udržitelné technologie a Čisté dopravy.

Dotační program má čtyři hlavní cíle k jejich dosažení přichází Expo Live s kombinací dotačních pobídek, budování sítí iniciativ a akcí pro sdílení znalostí.
Inovace – urychlovat rozvoj inovací, zároveň sdílet výsledky, vytvářet inspirující obsah pro ostatní, který obohatí poznávání v průběhu Expo Dubai 2020.
Účinek – podporovat vysoce inovativní řešení, která budou mít transformativní dopad i pro nižší socioekonomické skupiny, hledat lepší řešení s větším sociálním dopadem.
Partnerství – podpora inovací a nových způsobů spolupráce v tradičních disciplínách, sektorech, regionech, kulturách a institucích.
Ujednání – zajistit, aby cesta mezi dnešním dnem a Dubai Expo 2020 zahrnovala spolupráci a skutečný proces pro „spojující

Zaměření financování

Z dotace může být financováno prototypování, zkoušení, ale zejména aktivity pro úspěšné představení a komercializaci, aby se od demonstrace prošlo k reálným ukázkám a využití produktů v praxi. Expo Live je program, který podporuje globální využití ve prospěch celého lidstva a udržitelnosti produktu.
Hlavní témata Příležitost, Mobilita a Udržitelnost mají záměrně široký okruh dalších podtémat, aby bylo možno začleňovat všechny významné kreativní nápady, technologie, které lze objevit. Prostředky jsou určeny dle velikosti projekt, víceletých iniciativ a rozjezdu podnikání.

Celková alokace finančních prostředků:

Expo Live je program s alokací 100 miliónů Euro, který si klade za cíl vytvořit partnerství a pobídky pro nová globální řešení problémů.

Termíny pro podání žádosti:

Dotační program byl otevřen v roce 2016. Termín pro registraci subjektů a podání předběžného návrhu projektu do elektronického systému je 30.září 2016. Pure Ventures dále monitoruje případné vypsání dalšího kola a dotačních možností.
Žadatelé mohou očekávat rychlé rozhodnutí do 30 pracovních dní po podání registrační žádosti. Finální rozhodnutí o připsání dotace potom do dalších 30 až 60 pracovních dní po podání plné žádosti.

Postup pro podání žádosti má čtyři fáze:

1) Podání registrační žádosti (abstrakt projektu) - žádatel se registruje na e-portálu Expo Live. Součástí registrace, krátkého popisu projektu v anglickém jazyce je potřeba vytvořit krátké dvouminutové video, které vysvětluje cílový problém, navrhované řešení a inovativní přístup. V případě výběru bude žadatel vyzván k podání plné žádosti.
2) Podání plné žádosti – po obdržení kladného rozhodnutí musí žadatel předložit on-line do 5 – 30 pracovních dní plnou žádost. Žádosti budou posuzovány podle technických kritérií a kritérií udržitelnosti.
3) Grantová dohoda – jakmile žadatele získá souhlas pro financování projektu, tak bude následně poslán žadateli oficiální dopis pro případné doplnění veškerých nevyřešených otázek.
4) Podpis grantové dohody – Dohoda bude přizpůsobena k zajištění klíčových ukazatelů projekt, posouzení dopadu, technickou pomoc a zmírnění rizik. Originály musí být podepsány oběma strany. Následně dochází k čerpání dle pravidel o poskytnutí dotace.

Způsobilost žadatelů:

- Způsobilost žadatelů dle právního subjektu v není omezena. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, včetně vládních či nevládních organizací, komunitních organizací (klastru, technologických platforem), sdružení, sociálních podniků, univerzit, vzdělávací organizace, nadace či partnerství, vynálezci, apod.
- Důležitá je trestní bezúhonnost, prokázaná bezdlužnost a nezkreslování při poskytování požadovaných informací v procesu podání žádosti.

Základní kritéria pro hodnotitele projektu:

- Dodržení základních pravidel pro podání dotace (podobné Evropským programům).
- Soulad s cíli Expo Dubai 2020 včetně souladu s obsahem nástroje Expo Live.
- Inovativnost projektu s globálními důsledky – inspirace pro budoucnost, prokazatelené výsledky projektu.
- Kvalita podání žádosti a organizační schopnosti žadatele
Abstrakty budou hodnoceny na stupnici od 1 – 5 bodů dle interních pravidel hodnotící komise Expo live.

Průběh financování projektů:

Finanční prostředky mohou být vypláceny několika způsoby. Rozhodnutí o systému vyplácení dotace bude přijato k projektu individuálně ve fázi schvalování grantu.
- Paušální částka na začátku projektu jako procento z celkového grantu; zbytek dotace úhrada po ukončení projektů (podobné Horizont 2020, SME Instrument)
- Úhrada jednorázové částky na základě předloženého rozpočtu.
- Možnost pořízení na splátky dle specifických milníků v průběhu projektu. Zbylé prostředky z projektu musí být vráceny a vyúčtovány včetně úroků.

Služby společnosti Pure Ventures

Veškeré základní konzultace projektu poskytujeme v prvotní fázi zdarma. 
- Posouzení projektů
- Možnost organizace workshopu s tvrůrci projektu.
- Přípravná fáze a pro podání projektu a průběžné konzultace
- Spolupráce při podání projektu

DUBAI EXPO 2020

Světové výstavy Expo jsou velké mezinárodní výstavy, kde jednotlivé země jednou za pět let po dobu šesti měsíců prezentují to nejlepší, co mohou světu nabídnout. Příští Expo se bude kontat v roce 2020 v Dubaji a bude aspirovat na celou řadu prvenství. Poprvé v historii světových výstav bude hostitelem takto malá a mladá země, Expo se poprvé uskuteční v regionu Středního východu a Afriky a poprvé se očekává více návštěvníků ze zahraničí, než-li z pořadatelské země. V roce 2021 pak SAE oslaví 50. výročí svého založení, a proto pořadatelé plánují Expo pojmout jako obrovskou oslavu tohoto významného jubilea.

Hlavní téma Expo 2020 „Connecting Minds, Creating the Future“ odkazuje na skutečnost, že současný svět je nebývale propojen, rychlost změn je obrovská a pro dlouhodobě udržitelný rozvoj je zcela zásadní celosvětová spolupráce napříč různými kulturami, národy a regiony.

Expo nabídne celou řadu obchodních příležitostí pro firmy z celého světa, které se již nyní mohou ucházet o zakázky prostředctvím portálu eSource. Expo rovněž podporuje vědu a výzkum prostřednictvím grantu Expo Live, kam organizátoři alokovali více než 100 mil. EUR. Více informací o Expo 2020 můžete najít na oficiálním webu www.expo2020dubai.ae a informace o obchodních příležitostech pak na webu a facebooku Czech Business Councilu.