Životní prostředí

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 - 2013. Pro žadatele má v následujích letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. 

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Prioritní osa 5: Energetické úspory  

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.

DOPORUČENÉ VÝZVY

• Prioritní osa 1: 1.1 - snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
• 71. výzva - cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit
aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)

aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

• Prioritní osa 2: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
•  89. výzva - cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.

Typy podporovaných projektů a aktivit
Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

• Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
• Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
• Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

• Prioritní osa 3 - zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

•  3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 69. výzva – podpora způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Podávání žádostí (01.09.2017- 28.02.2018)

•  Prioritní osa 4: 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny - 52. výzva - cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
Podporovaná opatření: zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability.

Kompletní přehled a summary výzev poskytneme na vyžádání v našem dotačním katalogu.


KOMPLETNÍ KATALOG DOTAČNÍCH VÝZEV, jenž tvoří summary výzev z jednotlivých operačních programů, praktických příkladů k čerpání dotací, aktuální novinky ze světa dotací nebo investičních možností naleznete v naší klientské sekci. 

Přístup do Klientské sekce je zabezpečen a podmíněn uzavřením Dohody o utajení, tzn Non-disclosure agreement (dále jen “NDA”), kterou je možné si stáhnout z následujícího linku: stáhnout NDA. Scan podepsaného NDA nám prosím zašlete na emailovou adresu info@pureventures.cz.

Následně Vám pošleme link k provedení jednoduché registrace, kde po Vás bude systém žádat jméno a heslo. Prosím uveďte totožný subjekt, který je účastníkem NDA (může se jednat o fyzickou i právnickou osobu).

Jakmile dokončíte oba kroky, vyčkejte na autorizaci přístupu. Po provedené autorizaci, o které Vás budeme neprodleně informovat emailem, bude Vámi zadaný login a heslo trvale fungovat jako přístup do neveřejné nabídky služeb Pure Ventures, katalogu aktuálních výzev, informačního systému a praktických příkladů pro čerpání dotací v jednotlivých segmentech.

info@pureventures.cz