DOTACE

Dotační management

Pomáháme se zorientovat v nepřehledném světě dotací. Ukážeme vám, jak čerpat finanční prostředky na váš projekt v České republice. Poradíme s prvními kroky a přípravou projektu. Společně s našimi investičními a bankovními partnery navrhneme možnosti spolufinancování.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti dotací od vyhledání dotačního titulu, přípravy projektového záměru, podání žádosti až po úspěšnou realizaci a uzavření dotačního řízení.

Spolupracujeme s klientem při nastavení projektu, vyhledání vhodných partnerů, možností spolufinancování projektů a další nadstavbové služby.

Dotace v České republice

Monitorujeme veškeré dotační možnosti v České republice. Tvoříme pro vás detailní analýzu jednotlivých výzev a pravidel pro čerpání. Sledujeme různé zdroje financování včetně aktuálně připravovaných výzev a grantů.

Jaké jsou dotační možnosti v České republice?

Evropské strukturální fondy

V následujícím dotačním katalogu se zaměřejeme na představení hlavních programů a připravili jsem pro vás praktické summary z výzev Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020.

Komunitární fondy

Spravuje přímo Evropská komise nebo specializované agentury. Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd. Jedná se například o programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, 7. rámcový program pro vědu a výzkum v rámci Programu celoživotního učení, Cosme, HORIZONT2020, program Galileo a další.

Programy přeshraniční spolupráce

Vypsané programy přeshraniční spolupráce řízené či koordinované na území České republiky: ČR – Polsko, Slovensko – ČR, Rakousko - ČR, ČR – Svobodný stát Bavorsko.

Programy mezinárodní spolupráce a partnerství

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni. Představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit, cílů a prioritních os jednotlivých programů.

Technologické granty

Primárně sledujeme dotační tituly Technologické agentury ČR, která je křižovatkou pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice z vlastních program Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Omega či Programu Centra kompetence.

Národní granty

Sledujeme vypisované a přípravované národní zdroje, které lze čerpat přes orgány veřejné správy v České republice nejčastěji vypisované přes jednotlivé ministerské resorty, vládní instituce a další organizace veřejné správy.

Jak funguje spolupráce s Pure Ventures?

Lidé a odborné sítě

 • Náš tým disponuje dotačními zkušenostmi již od roku 2009.
 • Přizpůsobujeme náš tým zaměření a náročnosti projektu.
 • Spolupracujeme celkem s 23 významnými partnery.

Komplexní služby

 • Společně s klientem hledáme vhodnou kombinaci služeb pro realizaci.
 • Poskytujeme outsoursing služeb a individuální servis.
 • Hledáme kreativní, dlouhodobá a soběstačná řešení projektu.

Výkonnost a rychlost

 • Rychlý dotační servis, aktivní a otevřený přístup týmu.
 • Aktuální monitoring výzev do 48 hodin od vyhlášení.
 • Organické přizpůsobení našeho týmu potřebám klienta.

Podmínky a odměna

 • Hlavní motivace a odměna je úspěšný projekt (tj. success fee)
 • Vlastní systém jednoduchých smluv o spolupráci.
 • Společnost je pojištěna proti riziku do 20 mil. Kč.

Jaké jsou první kroky pro čerpání dotace?

1. První konzultace a posouzení projektového záměru zdarma.

2. Předložení nabídky a uzavření dohody o spolupráci.

3. Podání plné žádosti a příprava pro realizaci projektu.